Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), от самото си създаване, е възприела практиката голяма част от дейностите да се извършват съвместно и съгласувано с децата.  През 2003 г. е създаден Съвета на децата, като консултативен орган към председателя на ДАЗД. Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата. Чрез създаването на Съвета на децата ДАЗД направи възможно детското участие в системата за закрила на детето и постигна една много важна цел – възможност за пряк диалог с децата.

В Съвета на децата има представители (титуляр и заместник) на 28-те административни области в България, като също така е дадена възможност за включване и на 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13г. до 16г. включително, избрани в съответсвие с Процедурата за избор. Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално и чрез нея се цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво, чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Подборът на членове на всички нива се извършва при спазване на принципите на  публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация и представителност. Съветът на децата към председателя на ДАЗД се управлява от Председателски съвет, който включва – председател, заместник-председател, организационен секретар и летописец. Съветът на децата провежда заседания до четири пъти годишно.