Кризисната интервенция е прилагане на комплексна и многокомпонентна програма за спешна психологическа помощ при критични/стресови събития. Тя съчетава подходящи напътствия, умело слушане, емпатия, успокояване и вдъхване на увереност, както и даване на подходящи практически съвети. Кризисна интервенция се прилага при наличие на травмиращи събития, като например – природни бедствия, злополуки, смърт на близък и др. Обекти на кризисната интервенция могат да бъдат пострадали деца и техни близки, очевидци, персоналът, участващ в спасителни действия, колеги. Към   Държавната агенция за закрила на детето има сформиран екип от подготвени за целта външни специалисти – експертни психолози, които оказват кризисната подкрепа.

Целите на кризисната интервенция са насочени към снижаване ефекта от кризисното събитие, намаляване влиянието на травматичния стрес, ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот на децата.  Чрез кризисна интервенция се установяват и деца, нуждаещи се от последваща помощ.

Във всички отдели „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” началникът на отдела е на разположение. Той уведомява Държавната агенция за закрила на детето в рамките на 1 час по телефон или факс, за организиране на групата за кризисна интервенция. Професионалистите от тази група следва да окажат спешна психологическа помощ на децата при настъпилата критична ситуация.

            Мултидисциплинарният екип за кризи включва дежурен социален работник от отдел „Закрила на детето”, дежурен полицейски служител, дежурен съдия, прокурор, дежурен лекар, социална услуга за кризисно настаняване, дежурен служител в общинската администрация, директор или класен ръководител – представители на училища. Подкрепящият детето и семейството професионалист от групата за кризисна интервенция, или член на екипа за кризисна интервенция, трябва да насърчи детето и неговите близки да участват в конкретни дейности.

Планът за действие при кризисна интервенция трябва да е съставен от краткосрочни цели и опростени действия. Важно при кризисната интервенция  е да бъде осигурен контакт на детето/децата с близките, приятелите, може да се разработи и училищен план за подпомагане на пострадалото дете/деца от техните връстници, който включва дейности, в които могат да изразяват своите мисли и чувства. Всеки един от участниците в мултидисциплинарния екип набелязва и предлага на останалите от екипа конкретни задачи по случая, които да изпълни, съобразно собствените си правомощия, в съответствие с нормативната уредба.

Държавната агенция за закрила на детето продължава да съблюдава за спазване на правата и интересите на всички деца в Република България и е в готовност за оказване на незабавна помощ и подкрепа на нуждаещите се деца и техните семейства, близки и на професионалистите, работещи с деца.