email 200

Детско участие

Проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”

detsko uchastieПрез ноември 2012 г. стартира пилотен проект за насърчаване на детското участие, който се осъществява от УНИЦЕФ-България и Фондация „Партньори-България”, с подкрепата на Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на образованието и науката.  Проектът има за цел да укрепи ролята на детските и младежките съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво като се пилотира механизмът за детско участие, разработен от ДАЗД и се създаде благоприятна среда и оперативна рамка за реализиране на участието на децата. В основата на модела лежи схващането, че ако политиките за детско участие и допълващите ги структури и процедури се реализират на училищно, общинско, областно и национално ниво, то децата ще получат по-добър достъп до процеса за вземане на решения по въпроси, които засягат живота им.

В рамките на проекта механизмът за детско участие ще бъде апробиран в осем български общини – Благоевград, Гоце Делчев, Монтана, Вършец, Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел. Общият брой на пилотните детски съвети, които ще бъдат подкрепени в рамките на проекта е 26 – 17 училищни, 8 общински и един областен съвет на децата (в област Сливен). Дейностите включват изграждане на капацитет както на специалистите, работещи с детските структури, така и на децата, участващи в тях.  В края на проекта се предвижда изготвяне на заключителен доклад и оценка на пилотното прилагане на механизма.

За повече информация:

http://partnersbg.org/2013/03/promoting-child-participation-through-strengthening-the-role-of-student-councils-at-school-municipal-regional-and-national-level/

http://childfm.unicef.bg/news/page/detsko-uchastie-sreshta-na-detskite-syveti-v-gr-vyr-ec-obnovena-9-7-13-/bg

Фейсбук група на пилотните съвети на децата: https://www.facebook.com/groups/685812208101225/

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its